Hukuksal Destek

Fırsatlarda ve sonuçlarda EŞİTLİK  insan hakkıdır

ESHİD, Türkiye’de yaşayan  insanların insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit firsatlarla yararlanmasını sağlamak için yasama süreçlerinin, uygulamaların, politikaların izlenmesi ve raporlamasının eşitlikçi bir toplum yaratma için önemli bir araç olduğunu düşünmekte ve her temelde hertürlü ayrımcılığın önlenmesine katkı sunmaya çalışmaktadır.

Eşit muamele, benzer muamele ile aynı şey değildir. Tam ve etkin eşitliği sağlamak için, insanların kendi özgün ve farklı koşullarını göz önünde bulundurarak farklı davranmak, tüm insanların eşit değerde olduğunu beyan etmek ve topluma eşit olarak katılımlarını sağlanmaktır.

Eşitlik hakkı, herhangi bir kısıtlama/askıya alma yöntemiyle sınırlandırılamaz. Herhangi bir yasaya, uluslararası antlaşma veya diğer türden bir uluslararası belgeye konan çekinceler eşitlik hakkını askıya aldığı takdirde hükümsüz ve geçersizdir,

Eşitlik hakkının hayata geçirilmesinde meşru bir menfaati olan derneklerin veya diğer yasal kuruluşların, mağdur bireyler onay verdiği takdirde onlar adına ya da onları desteklemek için veya kendileri adına, eşitlik hakkının uygulanmasını sağlamak amacıyla her hangi bir hukuki ve/veya idari prosedüre müdahil olabilmelerini sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır,

Eşitlik hakkının etkili olabilmesi için pozitif eyleme ihtiyaç vardır. Pozitif eylem, eşitlik için yasal, idari ve politik önlemi içerir ve eşitlik hakkının olmazsa olmaz bir öğesidir,

Ayrımcılık  Yasaklanmalıdır!

Eşitlik hakkının hayata geçirilmesi, ancak kapsamlı, ayrıntılı, ayrımcılığın ve dezavantajın farklı biçimlerini ve göstergelerini kapsayacak şekilde düzenlenmiş eşitlik yasalarının ve ilkelerinin kabulüyle mümkündür,

Irka, renge, etnisiteye, soya, cinsiyete, dile, dine ya da inanca, politik ya da diğer görüşlere, doğuma, ulusal ya da sosyal kökene, milliyete, ekonomik statüye, ulusal bir azınlığa mensup olmaya, cinsel yönelime, toplumsal cinsiyet kimliğine, yaşa, engelliliğe, gebeliğe, anneliğe, medeni statüye, aile statüsüne, kariyere, sağlık durumuna ya da bu temellerle ilişkilenen özelliklere dayanan ayrımcılıkla etkin mücadele  edilmelidir,

Ayrımcılık temellerinden herhangi biriyle bağlantılı bir özellik ya da konuma sahip bireylere yönelik her türlü şiddet eylemi ya da şiddete teşvik, eşitlik hakkının ciddi biçimde ihlalidir. İşlenen şiddet ya da şiddete teşvik suçunda, ayrımcılık güdüsü ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirilmelidir,

Ayrımcılığa maruz kalan kişiler yasal tazminat ve kanun yoluyla ile zararlarının giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. Ayrımcılık mağduru bireylerin hukuki ve/veya idari prosedürlere etkin erişiminin olması ve bu amaç doğrultusunda uygun yasal yardımın yapılması gereklidir.