İlkelerimiz

1. Irk, etnik köken, dil, din, dini inanış, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, engellilik, toplumsal statü, siyasi görüş vb. nedenlerle yapılan her türlü ayrımcılığı reddeder,

2. Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunur,

3. Demokratik hukuk devleti normlarını savunur,

4. Her türlü şiddeti reddeder, barışı savunur,

5. Bütün insanların dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel ekonomik, sosyal, kültürel , siyasal hak ve özgürlüklere sahip olduklarını kabul eder,

6. Örgütlü toplumu ve demokratik siyasal katılımı savunur,

7. Dernek faaliyetlerinde özel hayatın dokunulmazlığına ve kişisel bilgilerin gizliliğine uygun hareket eder,

8. Devletlerden, hükümetlerden, siyasal partilerden ve sermaye gruplarından bağımsızdır,

9.  Dernek çalışmalarını şeffaflık ve katılımcılık ilkelerine uygun olarak  gerçekleştirir.